16:49 | 25-04-2024

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về phát triển tài sản trí tuệ năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về phát triển tài sản trí tuệ năm 2024 (thuộc Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2024)

Thực hiện Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định của UBND tỉnh: số 818/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 theo Nghị quyết số 95/2022/NQHĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đối với 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về phát triển tài sản trí tuệ cấp tỉnh năm 2024 với các nội dung cụ thể, kèm theo biểu mẫu như các file đính kèm dưới đây./.

Đức Phú.

Thong-bao-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-du-an-SHTT_2024.pdf Don_dang_ky_tuyen_chon.doc Giay_xac_nhan_phoi_hop.docx Ly_lich_khoa_hoc_cua_ca_nhan.docx Tom_tat_hoat_dong_KHCN.docx Thuyet_minh_nhiem_vu.doc

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận