Cơ cấu tổ chức

TT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Phòng ban Điện thoại DĐ Email
1 BÙI QUANG HOÀN Giám đốc Ban lãnh đạo 0913029485 quanghoan.skhcn@hatinh.gov.vn
2 PHAN TRỌNG BÌNH Phó giám đốc Ban lãnh đạo 0912136132 trongbinh.skhcn@hatinh.gov.vn
3 BÙI PHONG AN Phó giám đốc Ban lãnh đạo 0913368826 phongan.skhcn@hatinh.gov.vn
4 BÙI KHẮC BẰNG Phó giám đốc Ban lãnh đạo 0944508999 buikhacbangub@gmail.com