Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh 65 năm xây dựng, đổi mới, phát triển

Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, hoạt động KH&CN Hà Tĩnh có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tỉnh nhà.

Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh-65 năm vượt thách thức, tạo đột phá

Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh-65 năm vượt thách thức, tạo đột phá

Tiếp tục phát huy vai trò của ngành KH&CN Hà Tĩnh trên các lĩnh vực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị ngành KH&CN phát triển thị trường khoa học công nghệ để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.