Quyết định số 165/QĐ-TĐC ngày 21/9/2023

Quyết định Về việc Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: Thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

Quyết định số 162/QĐ-TĐC ngày 15/9/2023

Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

Quyết đinh 161/QĐ-TĐC ngày 15/9/2023

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

Quyết định số 340/QĐ-SKHCN ngày 11/9/2023

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

Quyết định số 245/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2023

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu