Tổng kết 10 năm thi hành Luật Khoa học và công nghệ năm 2013

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tổng kết thi hành Luật của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thi hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

Tình hình kinh tế xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan

Tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2023

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên từng ngành, lĩnh vực, địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; phục hồi, phát triển công nghiệp; giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung cao trong chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khai thác hiệu quả và phát huy tiềm năng lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Kết quả đạt được trên các ngành, lĩnh vực trong quý I năm 2023 như sau: