Quyết định công bố công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Thông báo số 117/TB-STC ngày 19/7/2023 của Sở Tài chính về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai số liệu Quyết ngân sách năm 2022 (theo biểu đính kèm)

Quyết định số 115/QĐ-SKHCN

Về việc công bố công khai Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ