DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2011-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2616/QĐ-UBND, ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh; QĐ 105/QĐ-UBND, ngày 08/01/2013. QĐ 2436/QĐ-UBND, ngày 09/8/2013; QĐ 917/QĐ-UBND, ngày 08/4/2014 ; QĐ 1960/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2015)