Thông báo Kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Căn cứ kết quả cuộc Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Đề tài “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ mặt đường Stone Mastic Asphalt (SMA) sử dụng cốt liệu xỉ thép Formosa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và đề nghị của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo kết qủa như sau:

Thông báo số 795/TB-SKHCN

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (lần 3)

Thông báo lần 2

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2)

Thông báo số 254/TB-SKHCN

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024

Thông báo số 161/TB-SKHCN ngày 15/2/2023

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023