Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 06/2/2023

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Hà Tĩnh hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao

Việc thí điểm chuyển giao công nghệ cao, nhất là ứng dụng các thiết bị công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh đang giúp nhiều nông dân, hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, mang lại thu nhập cao