Văn bản số 385/SKHCN-VP

Về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Luật số 05/2022/QH15; Nghị định số 131/2022/NĐ-CP

Luật Điện ảnh và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai để tình hình phức tạp về ANTT, cháy, nổ, mất trật tự an toàn giao thông thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.