Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động

Thời gian qua, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đã có những bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các ngành, lĩnh vực.

Công văn và Các biểu mẫu BC và hướng dẫn điền biểu mẫu báo cáo thống kê KH&CN cơ sở năm 2017

Thực hiện Thông tư 25/2015/TT-BKHCN và 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN.

Thực hiện chế độ Báo cáo thống kê KH&CN cấp cơ sở năm 2016

Thực hiện công văn số 138/BKHCN-TTKHCN, ngày 17/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN năm 2016.