Thông báo tuyển dụng viên chức khoa học và công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật

Thực hiện Kế hoạch số 1104/KH-SKHCN ngày 25/7/2023 về việc tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo như sau:

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật như sau:

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật như sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1); Công văn số: 1038/SNV-CCVC ngày 12 tháng 6 năm 2023 V/v hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: