Góp ý Dự thảo “Nghị quyết nội dung và mức chi NSNN cho một số hoạt động KH và CN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình Khung số 21/CTrUBND ngày 19/01/2023 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo “Nghị quyết nội dung và mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (có Dự thảo Nghị quyết và tài liệu kèm theo). Để đảm bảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản Dự thảo Nghị quyết.

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/2/2023 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 1549/UBND-VX2, ngày 02/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (có Dự thảo Báo cáo kèm theo).