RSS
Hoạt động điều hành

14:38 24/07/2017

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN năm 2017. Trên cơ sở các đề xuất đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp.

16:53 14/02/2017

Thực hiện Công văn số 489-CV/TU ngày 10/02/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

14:08 12/01/2017

Trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, nhu cầu trong việc mua bán trao đổi hàng hoá tăng mạnh, đây cũng là thời điểm để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường gây khó khăn không nhỏ cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa. Mặc dù các cơ quan có trách nhiệm đã nổ lực tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra xử lý nhưng do số lượng hàng hóa, thực phẩm tăng mạnh trong dịp tết nên các mặt hàng không thể kiểm soát triệt để.

ĐĂNG NHẬP