RSS
Hoạt động điều hành

09:33 12/11/2018

Ngày 24/10/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Văn bản số 2236/VHL-ƯDTKCN về việc mời tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 (sau đây gọi là Giải thưởng), đây là giải thưởng nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ, tham gia tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước.

22:03 22/10/2018

Thực hiện Văn bản số 4654/UBND-KT1 ngày 07/8/2018 và Văn bản số 6357/UBND-KT1 ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 07/8/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh (có Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo).

09:59 17/09/2018

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2018 và để tạo một Tết Trung thu an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền và kiểm tra chất lượng đồ chơi trên trẻ em trên địa bàn, cụ thể như sau:

16:32 27/06/2018

Ngày 14/5/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018” (sau đây gọi là Giải thưởng) nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

09:20 21/06/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Nghị quyết chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Đề án vào ngày 11/6/2018 về việc lấy ý kiến góp ý các đơn vị liên quan vào Dự thảo Đề án. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trên nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

08:13 10/05/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (có Dự thảo Đề án gửi kèm).

11:20 08/05/2018

Thực hiện Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Hà tĩnh về việc chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2021 và Kết quả tại cuộc Hội thảo ứng dụng CNTT xây dựng và áp dụng ISO điện tử. Để việc triển khai có hiệu quả Sở KH&CN phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát việc ứng dụng CNTT tại cơ quan để tiến hành triển khai xây dựng ISO điện tử (có lịch chi tiết cụ thể kèm theo).

14:33 02/05/2018

Thực hiện Kế hoạch 38-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Kế hoạch số 05-KH/Đ.ủy-SKHCN của Đảng ủy Sở KH&CN ngày 18/3/2017 về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018; Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 4/4/2018 của Đảng ủy khối về tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy yêu cầu các Chi ủy tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

14:33 02/05/2018

Ngày 20/04/2018, Ban chấp hành Đảng ủy Sở KH&CN và Bí thư các chi bộ trực thuộc đã tổ chức phiên họp thường kỳ để cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW; Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH TW ( khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018, xem xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức.

ĐĂNG NHẬP