RSS
Hoạt động điều hành

14:38 10/07/2020

Thực hiện Công văn số 2617/UBND-VX ¬ ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (có dự thảo Kế hoạch kèm theo)

10:37 16/06/2020

Thực hiên Văn bản số 3615/UBND-KT1 ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề cử doanh nghiệp tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điền hình sáng tạo năm 2020” theo Thông báo số 174 TB/ĐHST ngày 27/5/2020 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (có các Văn bản liên quan kèm theo);

17:27 14/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, với nội dung cụ thể như sau:

17:33 03/03/2020

Căn cứ công văn số 62/HVKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 (tài liệu gửi kèm Văn bản này qua hệ thống gửi gửi nhận văn bản điện tử), Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có kế hoạch phối hợp với Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng trên tại Hà Tĩnh.

ĐĂNG NHẬP