RSS
Hoạt động điều hành

17:27 14/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, với nội dung cụ thể như sau:

17:33 03/03/2020

Căn cứ công văn số 62/HVKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 (tài liệu gửi kèm Văn bản này qua hệ thống gửi gửi nhận văn bản điện tử), Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có kế hoạch phối hợp với Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng trên tại Hà Tĩnh.

09:30 29/08/2019

Thực hiên Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thay thế Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh.

16:50 29/05/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ chính sách của Đề án trong năm 2019, với nội dung cụ thể như sau:

ĐĂNG NHẬP