RSS
Hoạt động khoa học

15:44 12/02/2020

Thực hiện Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021; Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

08:34 05/11/2018

Triển khai Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân tham gia chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2019, theo danh mục đính kèm.

14:13 23/10/2018

Triển khai Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị có tên trong Danh mục đính kèm, chuẩn bị Hồ sơ đề tài, dự án KH&CN để trình Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt.

09:08 18/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Ngày 30/11/2017, Sở KH&CN đã có Thông báo số 1305b/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2018, tuy nhiên đến nay các nhiệm vụ này vẫn chưa có hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện. Vậy Sở KH&CN Hà Tĩnh xin thông báo lại và kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (File đính kèm)

ĐĂNG NHẬP