RSS
Đấu thầu - Đầu tư

15:15 27/12/2018

Triển khai kế hoạch năm 2018 với nhiều thuận lợi, kinh tế tỉnh ta tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, sự cố môi trường biển và hậu quả thiên tai đã được tập trung giải quyết khắc phục nhanh chóng, tình hình chính trị ổn định, tạo môi trường tích cực cho phát triển. Sở KH&CN tiếp tục tham mưu các chính sách mới, đồng thời triển khai nhiệm vụ đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, kết quả đã góp phần tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân.

ĐĂNG NHẬP