RSS
Đấu thầu - Đầu tư

10:41 19/09/2022

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nội dung Thư mời chào hàng cạnh tranh thực hiện nhiệm vụ: Thiết kế và xác lập quyền SHTT trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh – Gói thầu số TXKA.01/2022, thuộc đề án: Hỗ trợ tài sản trí tuệ thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

10:53 09/08/2022

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-SKHCN ngày 08/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nội dung Thư mời chào hàng cạnh tranh thực hiện nhiệm vụ: Thiết kế và xác lập quyền SHTT trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh – Gói thầu số TPHT.01/2022, thuộc đề án: Hỗ trợ tài sản trí tuệ thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

ĐĂNG NHẬP