Quyết định số 39/QĐ-SKHCN, ngày 19/01/2023
15:17 30/01/2023
Về việc phân công trách nhiệm xuất bản và kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ

1. Ông  Bùi Quang Hoàn - Giám đốc Sở: Chịu trách nhiệm xuất bản;

2. Ông Phan Trọng Bình - Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban Biên tập;

3. Ông Lê Đình Doãn - Trưởng phòng Thông tin - Thống kê KH,CN và ĐMST: Thư ký BBT;

4. Bà Lê Thị Thanh Loan – Phó Trưởng phòng Thông tin - Thống kê KH, CN và ĐMST: Biên tập viên;

5. Ông Nguyễn Quang Tùng - CV phòng Thông tin - Thống kê KH,CN và ĐMST: Biên tập viên;

6. Ông Nguyễn Đức Phú - CV phòng Thông tin - Thống kê KH,CN và ĐMST: Biên tập viên.

ĐĂNG NHẬP