Ban Biên tập
09:09 04/01/2016
+ Trưởng Ban biên tập: Phan Trọng Bình - Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0912136132
+ Thư ký: Phan Công Cử - P.Trưởng phòng, phụ trách phòng Thông tin - Thống kê KH&CN
Điện thoại: (84.393) 858316 ; 0912.266258

ĐĂNG NHẬP