RSS
Chiến lược

17:08 31/01/2023

Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN&ĐMST đến năm 2025

11:07 29/09/2021

Nguồn nhân lực được xem là tài sản quan trọng nhất của bất kỳ quốc gia nào và việc đầu tư vào con người luôn là một điều tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

09:39 05/01/2016

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu như sau:

ĐĂNG NHẬP