RSS
Công tác tổ chức - Cán bộ

09:46 03/10/2023

Điều động ông Lương Đình Thành, sinh ngày 01/5/1973, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng.

09:45 22/09/2023

Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào làm viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023

21:17 27/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1104/KH-SKHCN ngày 25/7/2023 về việc tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo như sau:

09:21 26/07/2023

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật như sau:

17:38 22/06/2023

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1); Công văn số: 1038/SNV-CCVC ngày 12 tháng 6 năm 2023 V/v hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

09:37 20/06/2023

Về việc bổ nhiệm cán bộ (Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN)

18:06 05/05/2023

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

16:15 04/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1764/KH-SKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

16:55 03/11/2022

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2022 làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau:

ĐĂNG NHẬP