RSS
Công tác tổ chức - Cán bộ

18:06 05/05/2023

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

16:15 04/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1764/KH-SKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

16:55 03/11/2022

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2022 làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau:

09:44 06/09/2022

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 80-QĐ/TW.

ĐĂNG NHẬP