Danh sách Email
15:04 05/08/2015

TT

Họ và tên

Địa chỉ hộp thư

Chức danh

Đơn vị công tác

I

Đơn vị, phòng

1

Sở Khoa học và Công nghệ

sokhoahoc.gov.vn; khcn@hatinh.gov.vn;

Hộp thư chung

2

Phòng quản lý Khoa học

phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

3

Phòng quản lý Công nghệ và chuyên ngành

phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

4

Thanh tra Sở

thanhtra.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

5

Phòng Thông tin - Thống kê KHCN&ĐMST

phongtttl.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

6

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

cctcdlcl.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

7

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

ttncud.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

8

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

ttktdltn.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

9

Trung tâm NC phát triển nấm và tài nguyên sinh vật

ttnam.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

II

Cán bộ, công chức

1

Bùi Quang Hoàn

quanghoan.skhcn@hatinh.gov.vn

Giám đốc sở

Sở KH&CN

2

Phan Trọng Bình

trongbinh.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc sở

Sở KH&CN

3

Nguyễn Huy Trọng

huytrong.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc sở

Sở KH&CN

4

Lê Thị Thanh Loan

thanhloan.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó phòng

Phòng TT,TK KHCN&ĐMST

5

Nguyễn Duy Hưng

duyhung.skhcn@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng

Phòng QLKH

6

Nguyễn Thị Tú Hương

tuhuong.skhcn@hatinh.gov.vn

Kế toán trưởng

Văn phòng

7

Nguyễn Đức Chương

ducchuong.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng Thanh tra

8

Nguyễn Thị Hải Tú

haitu.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng

9

Nguyễn Thị Hải Yến

haiyen.skhcn@hatinh.gov.vn

Kế toán

Văn phòng

10

Bùi Phong An

phongan.skhcn@hatinh.gov.vn

Chi cục trưởng

Chi cục TĐC

11

Lê Đình Doãn

dinhdoan.skhcn@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng

Phòng TT,TK KHCN&ĐMST

12

Lê Ngọc Nhân

ngocnhan.skhcn@hatinh.gov.vn

P. Trưởng phòng

Phòng QLKH

13

Uông Thị Kim Dung

kimdung.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLKH

14

Nguyễn Trọng Bằng

trongbang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLKH

15

Lê Thị Thùy

lethuy.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLKH

16

Trần Mạnh Hùng

manhhung.skhcn@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng

Phòng QLCN- CN

17

Trịnh Thị Thúy Hằng

thuyhang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Thanh tra sở

18

Nguyễn Hữu Bảy

huubay.skhcn@hatinh.gov.vn

P. Trưởng phòng

Phòng QLCN- CN

19

Diệp Quỳnh Như

quynhnhu.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLCN- CN

20

Cao Đức Danh

ducdanh.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLCN- CN

21

Đặng Thị Ngọc Hà

ngocha.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng

22

Thái Thị Thu Hà

thuha.skhcn@hatinh.gov.vn

Văn thư

Văn phòng

23

Nguyễn Văn Trung

vantrung.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng

24

Nguyễn Xuân Kiên

xuankien.skhcn@hatinh.gov.vn

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

25

Nguyễn Đức Phú

ducphu.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng TT,TK KHCN&ĐMST

26

Nguyễn T. Phương Thảo

phuongthao.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLCN-CN

27

Phan Công Cử

cupc.skhcn@hatinh.gov.vn

Chánh Văn phòng

Văn phòng sở

28

Nguyễn Quang Tùng

quangtung.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng TT,TK KHCN&ĐMST

29

Biện Văn Sinh

váninh.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó Chi cục

Chi cục TC-ĐL-CL

30

Nguyễn Trọng Hòa

tronghoa.skhcn@hatinh.gov.vn

TP QLĐL

Chi cục TC-ĐL-CL

31

Trần Hải Bình

haibinh.skhcn@hatinh.gov.vn

PTP QLĐL

Chi cục TC-ĐL-CL

32

Nguyễn Thị Mai Hoa

maihoa.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

33

Nguyễn Thị Thanh Tâm

thanhtam.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

34

Nguyễn Thanh Phong

thanhphong.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

35

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

quynhtrang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

36

Nguyễn Đức Thắng

ducthang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

37

Nguyễn Thị Thanh Tâm

thanhtam.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

38

Trần Thị Thùy Vân

tthuyvan.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

39

Dương Thị Ngân

duongngan.skhcn@hatinh.gov.vn

Giám đốc

Trung tâm ƯDTB KHCN

40

Trần Thị Thúy Anh

thuyanh.skhcn@hatinh.gov.vn

P. Giám đốc

Trung tâm ƯDTB KHCN

41

Lương Đình Thành

dinhthanh.skhcn@hatinh.gov.vn

Giám đốc

Trung tâm KT TCĐLCL

42

Trương Khánh Tùng

khanhtung.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc

Trung tâm KT TCĐLCL

43

Trần Đức Hậu

duchau.skhcn@hatinh.gov.vn

Giám đốc

Trung tâm NC phát triển nấm và TNSV

44

Trần Hậu Khanh

haukhanh.skhcn@hatinh.gov.vn

P.Giám đốc

Trung tâm NC phát triển nấm và TNSV

ĐĂNG NHẬP