RSS
Thông báo

11:19 29/01/2018

Thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có điều kiện tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2018, theo danh mục đính kèm.

11:18 29/01/2018

Thực hiện Văn bản số 8080/UBND-KT1 ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017;

13:57 17/02/2017

Thực hiện Văn bản số 573/UBND-NC ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 và Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017

ĐĂNG NHẬP