RSS
Giới thiệu

15:18 30/01/2023

Về việc phân công trách nhiệm xuất bản và kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ

09:15 05/01/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

08:11 23/02/2018

(Ban hành kèm theo các Quyết định: số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015; số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 và số 16/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

15:06 05/08/2015

ĐĂNG NHẬP