RSS
Giới thiệu

08:11 23/02/2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019Về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

09:19 04/01/2016

09:19 04/01/2016

15:06 05/08/2015

ĐĂNG NHẬP