Trung tâm Kỹ thuật – Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Hà Tĩnh
07:12 01/03/2016
Trung tâm Kỹ thuật – Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh, vị trí chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số:2955/QĐ-UBND,ngày 23 tháng 09 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học & công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật về kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường và thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa. Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động, hằng năm Trung Tâm đã thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường, thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý hóa vật liệu xây dựng và cung cấp các loại dịch vụ kỹ thuật, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng trong công cuộc đổi mới trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh xung quanh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học & Công nghệ và sự quan tâm của UBND tỉnh , Trung tâm đã không ngừng phát triển, nâng cao về năng lực chuyên môn nghiệp vụ,đầu tư trang thiết bị hiện đại, quản lý hoạt động theo Hệ thống quản lý  ISO9001:2008.Thực hiện Đề án về chuyển đổi hoạt động của Trung tâm theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh đangthực hiện các Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trở thành Trung tâm hàng đầu của tỉnh về trang thiết bị cũng như công tác Đo lường, Thử nghiệm, Dự án  xây dựng  đầu tư Trạm kiểm định, Thử nghiệm tại khu kinh tế trọng điểm Cảng Vũng Áng.

Hiện nay Trung tâm có đội ngũ cán bộ đủ năng lực trình độ chuyên môn, được đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực hoạt động, có trụ sở độc lập khang trang, thiết bị đáp ứng về nhu cầu về cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực:

- Kiểm định- Hiệu chuẩn phương tiện đo lường.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Kiểm tra các thiết bị X-quang y tế, kiểm xạ môi trường

- Thử nghiệm Vật liệu xây dựng.

Trung tâm đã  được Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo nhóm 2 với danh mục trên 20 loại phương tiện đo, dấu kiểm định mang ký hiệu N145; Bộ Xây dựng Công nhận năng lực thực hiện  các phép thử của phòng thí nghiệm trong ngành xây dựng mang số hiệu: LAS-XD133. Cục An toàn bức xạ hạt nhân cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Cục An toàn lao động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Trung tâm KTTCĐLCL

ĐĂNG NHẬP