Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Nấm
14:28 09/12/2015

1. Chức năng: Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ về khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực nấm ăn, nấm dược liệu và một số lĩnh vực công nghệ khác.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào  lĩnh nấm ăn, nấm dược liệu.

2.2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; lựa chọn, chuyển giao, nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm và đào tạo cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn, tập huấn cho người dân trong việc trồng nấm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nấm ăn và nấm dược liệu.

2.3. Nghiên cứu sản xuất và tổ chức lưu trữ giống gốc, giống F1, F2, F3 với một số lượng lớn, đủ cung cấp cho thị trường.

2.4. Chuyển giao kỹ thuật trồng nấm cho nông dân, sản xuất và cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại giống nấm, bịch nấm cho nhu cầu sản xuất của từng địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận; Là đầu mối thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho các cá nhân, đơn vị trồng nấm trong tỉnh.

2.5. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Khi có điều kiện có thể mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ khác theo quy định.

2.6. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ  phù hợp với quy định của pháp luật;

2.7. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2.8. Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

ĐĂNG NHẬP