RSS
Hoạt động điều hành

17:06 02/02/2023

Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh tại đơn vị năm 2023

10:47 02/02/2023

Thư chúc tết của Giám đốc Sở Công nghệ và Thông tin tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào

17:08 31/01/2023

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023

16:31 30/01/2023

Về việc khen thưởng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

16:29 30/01/2023

Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2022

15:56 14/11/2022

Thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2022 số 520/KH-UBND ngày 4/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022, như sau:

15:07 10/10/2022

Căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh số 520/KH-UBND ngày24/12/2021; Kế hoạch 310/KH-UBND ngày 09/8/2022 về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

ĐĂNG NHẬP