RSS
Hoạt động điều hành

07:31 29/09/2022

Thực hiện Văn bản số 5300/UBND-VX2 ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện yêu cầu xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệnước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 2485/BKHCN-ƯDCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (có Văn bản kèm theo). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị đề xuất nhu cầu cần tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài (có Biễu mẫu Phiếu đề xuất kèm theo).

16:25 11/08/2022

Thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và các Quyết định của UBND tỉnh: số 1721/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; số 1488/QĐUBND ngày 22/7/2022 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đối với 04 nhiệm vụ KH&CN về phát triển tài sản trí tuệ cấp tỉnh năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

14:17 07/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 1549/UBND-VX2, ngày 02/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (có Dự thảo Báo cáo kèm theo).

16:19 11/03/2022

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dự thảo Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

10:58 28/02/2022

Thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Văn bản số 686/UBND-NL5 ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh và 257/SNN-PTNT ngày 17/02/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND

ĐĂNG NHẬP