RSS
Hoạt động điều hành

11:05 25/05/2021

Nhằm tạo diễn đàn học thuật để các nhà khoa học và các nhà quản lý thảo luận các vấn đề về xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học cấp Tỉnh năm 2021 với chủ đề “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

16:24 06/05/2021

Thực hiện văn bản số 1764/UBND-PC1 ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcủa UBND tỉnhquy định xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh.

10:53 02/03/2021

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND).

16:15 29/01/2021

Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018.

08:46 12/11/2020

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 97/KH-SKHCN ngày 22/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng áp dụng và công bố HTQLCL ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống năm 2020 như sau:

08:33 12/11/2020

Thực hiện Văn bản số 7449/UBND-TH5 ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc giao chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp cuối năm 2020), Đến nay Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (có Dự thảo Nghị quyết kèm theo).

08:39 06/11/2020

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, với các thông tin sau:

14:41 05/11/2020

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, với các thông tin sau:

ĐĂNG NHẬP