RSS
Hoạt động QL khoa học

14:13 23/10/2018

Triển khai Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị có tên trong Danh mục đính kèm, chuẩn bị Hồ sơ đề tài, dự án KH&CN để trình Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt.

09:08 18/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Ngày 30/11/2017, Sở KH&CN đã có Thông báo số 1305b/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2018, tuy nhiên đến nay các nhiệm vụ này vẫn chưa có hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện. Vậy Sở KH&CN Hà Tĩnh xin thông báo lại và kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (File đính kèm)

11:19 29/01/2018

Thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có điều kiện tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2018, theo danh mục đính kèm.

11:18 29/01/2018

Thực hiện Văn bản số 8080/UBND-KT1 ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017;

13:57 17/02/2017

Thực hiện Văn bản số 573/UBND-NC ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 và Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017

11:22 19/04/2016

Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có điều kiện tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2016, theo danh mục đính kèm.

07:13 03/03/2016

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) triển khai năm 2017.

ĐĂNG NHẬP