RSS
Hoạt động ứng dụng, chuyển giao

10:39 25/06/2018

Vụ sản xuất hè thu năm 2018, đồng hành cùng với Công ty TNHH một thành viên KC Hà Tĩnh sản xuất theo chuổi liên kết 30 ha lúa tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh hỗ trợ miễn phí chế phẩm xử lý gốc rạ "BIO-RA" cho bà con nhân dân đồng thời đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm.

08:02 05/07/2016

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh là 1 trong 4 đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP vào năm 2013.

18:01 21/01/2016

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bản địa và lợn rừng lai tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc chương trình cấp nhà nước "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015".

ĐĂNG NHẬP