Danh sách các thành viên hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2020
14:15 10/03/2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh, QĐ 1319/QĐ-UBND ngày 03/6/2016, QĐ 2855/QĐ-UBND ngày 11/10/2016)

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Đặng Quốc Vinh

Cử nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

2

Đỗ Khoa Văn

Thạc sỹ

Giám đốc Sở KH&CN

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Nguyễn Đức Quang

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở KH&CN

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Đình Thọ

PGS, Tiến sỹ,

Hiệu trưởng Trường Đại học HT

Thành viên

5

Lê Ngọc Châu

Thạc sỹ

Giám đốc Sở Y tế

Thành viên

6

Nguyễn Minh Nguyên

Cử nhân

Phó CHT Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành viên

7

Bùi Xuân Thập

Thạc sỹ

Giám đốc Sở VHTT&DL

Thành viên

8

Lê Đức Nhân

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở NN &PTNT

Thành viên

9

Phùng Thị Nguyệt

Cử nhân

Phó Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên

10

Lê Văn Lượng

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT

Thành viên

11

Bùi Đắc Thế

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở TT&TT

Thành viên

12

Hồ Huy Thành

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở TN&MT

Thành viên

13

Nguyễn Quốc Anh

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Thành viên

14

Nguyễn Xuân Thiều

Thạc sỹ

Phó Chủ tịch TT Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Thành viên

15

Trần Hậu Thành

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Thành viên

16

Nguyễn Đình Lộc

Cử nhân

Phó Giám đốc Sở Công Thương

Thành viên

17

Phan Trọng Bình

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở KH&CN

Thành viên

18

Bùi Đức Đại

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Giao thông VT

Thành viên

19

Lê Đình Doãn

Thạc sỹ

Trưởng phòng Quản lý khoa học,  Sở KH&CN

Thành viên Thư ký

ĐĂNG NHẬP