RSS
Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ

13:57 17/02/2017

Thực hiện Văn bản số 573/UBND-NC ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 và Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017

07:13 03/03/2016

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) triển khai năm 2017.

ĐĂNG NHẬP