RSS
Thông báo-Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ

17:00 31/08/2023

Căn cứ kết quả cuộc Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Đề tài “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ mặt đường Stone Mastic Asphalt (SMA) sử dụng cốt liệu xỉ thép Formosa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và đề nghị của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo kết qủa như sau:

17:32 02/06/2023

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (lần 3)

08:44 12/04/2023

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2)

09:34 07/03/2023

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024

15:13 15/02/2023

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023

08:20 05/05/2022

Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2022, đợt 2 (có danh mục kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:

15:32 08/04/2022

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Văn bản số 521/HQHTTCCB&TTr ngày 06/4/2022 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kèm Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, với các thông tin sau:

10:45 02/03/2022

Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2022, đợt 1 theo danh mục đính kèm.

15:44 22/02/2021

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022;

15:44 12/02/2020

Thực hiện Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021; Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

ĐĂNG NHẬP