RSS
Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ

15:44 22/02/2021

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022;

07:13 03/03/2016

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) triển khai năm 2017.

ĐĂNG NHẬP