RSS
ISO hành chính

10:54 06/12/2017

Thực hiện văn bản số 230/SKHCN-TĐC ngày 04/4/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng ISO 9001 trên địa bàn huyện Hương Sơn trong đó giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đỡ đầu xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho UBND xã Sơn Quang và Sơn Trung.

13:04 24/11/2017

Thực hiện công văn số 1577/UBND-VP ngày 17/11/2017 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc hỗ trợ tập huấn công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008.

11:13 07/11/2017

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2017 số 490/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.

07:58 29/08/2017

Theo đề nghị của UBND huyện Vũ Quang tại Công văn số 458/UBND ngày 4/7/2017 về việc giúp UBND huyện tập huấn công tác ISO. Chiều ngày 25/8/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với UBND huyện Vũ Quang tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và giới thiệu về Công cụ hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng 5S cho cán bộ các phòng, ban thuộc UBND huyện và cán bộ các xã thuộc huyện Vũ Quang.

16:53 24/05/2017

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2017, kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 :2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của Sở KH&CN. Trong 2 ngày 23-24/5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công ty WCERT tổ chức lớp đào tạo, tập huấn đánh giá nội bộ cho cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống HCNN đã, đang triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001 :2008.

09:46 28/04/2017

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2017 số 490/KH-UBND ngày 29/12/2-16 của UBND tỉnh và Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 06/2/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước. Để triển khai có hiệu quả và đảm bảo đúng theo tiến độ đã đề ra cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ đỡ đầu cho các xã xây dựng NTM.

10:02 14/03/2017

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 và kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2017 của Sở KH&CN. Chiều ngày 13/3, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng ISO hành chính năm 2017 cho 26 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

08:44 30/11/2016

Chiều 29/11, Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh (Sở TT&TT) tổ chức công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008.

15:19 29/11/2016

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, số 741/KH-UBND, ngày 31/12/2015; văn bản chỉ đạo số 1155/UBND-VX1 ngày 23/3/2016 về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng và sáp dụng ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh; công văn số 575/UBND-NC1 ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch 99/KH-SKHCN-TĐC về triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc cấp kinh phí triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016, kết quả cụ thể như sau:

16:44 16/03/2016

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, số 741/KH-UBND, ngày 31/12/2015 và công văn số 575/UBND-NC1 ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; số 99/KH-SKHCN ngày 23/02/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2016.

07:08 10/03/2016

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, số 741/KH-UBND, ngày 31/12/2015 và công văn số 575/UBND-NC1 ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

ĐĂNG NHẬP