RSS
Kế hoạch-Chương trình

09:02 06/11/2023

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, với các nội dung sau:

17:01 23/08/2023

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 130/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Quyết định số 130 /QĐ-TTg trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Chương trình), với các nội dung như sau:

16:31 19/04/2023

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH và CN Việt Nam 18/5 năm 2023

10:47 08/04/2023

Tập huấn nâng cao nhận thức và hành động về Chuyển đổi số, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Công tác cải cách hành chính

08:46 05/04/2023

Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16:18 16/02/2023

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2023

11:22 15/02/2023

Chương trình Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

08:24 21/11/2022

Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 cả nước (sau Bắc Giang) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

08:52 10/05/2021

Để các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 được tổ chức thống nhất, hiệu quả và thiết thực, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2021 như sau:

ĐĂNG NHẬP