RSS
Kế hoạch, chiến lược

14:01 25/01/2016

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 722/UBND ngày 14/12/2015 về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; Công văn số 2527/TĐCQLCL ngày 22/12/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa từ nay đến tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch công tác quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trước, trong và sau tết nguyên đán Bính Thân năm 2016, như sau:

09:39 05/01/2016

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu như sau:

09:39 05/01/2016

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo

ĐĂNG NHẬP