Mục tiêu chất lượng; Chính sách chất lượng năm 2019
07:49 17/01/2019

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài lòng của tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công cụ thể là:

1. Cập nhật, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu tháng 10 năm 2018 công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

2. Bảo đảm 100% hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân được xử lý, giải quyết đúng quy định. Phấn đấu 60% các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn quy định, tỷ lệ giải quyết nhanh hơn về mặt thời gian là 10%.;

3. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;

4. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo bằng không​

5. Phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành

ĐĂNG NHẬP