RSS
Năm 2022

09:48 31/01/2023

V/v tặng Giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

09:47 31/01/2023

Về việc công nhận kết quả và tặng thưởng Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

09:54 14/10/2022

Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022” (Ban Tổ chức Cuộc thi);

ĐĂNG NHẬP