RSS
Năm 2023

11:12 17/09/2023

Thực hiện Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 và Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

11:11 17/09/2023

Căn cứ Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; và đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sau khi có sự thống nhất của các cơ quan liên quan. UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh.

15:00 10/04/2023

Chủ đề cuộc thi: "Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp - phát huy tài nguyên bản địa"

ĐĂNG NHẬP