RSS
Nghiên cứu triển khai cấp tỉnh

11:22 19/04/2016

Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có điều kiện tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2016, theo danh mục đính kèm.

ĐĂNG NHẬP