RSS
Số 2/ 2013

10:43 04/09/2013

Thượng Lộc là một xã miền núi của huyện Can Lộc địa bàn rộng, hệ thống giao thông lớn (73km), thuộc nhóm xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2020 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, chung sức đồng lòng của người dân, địa phương đã đạt những kết quả bước đầu. Tính đến hết năm 2012, xã đạt 9/19 tiêu chí, Thượng Lộc đã rút ra được bài học quý để tiến trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trong thời gian tới.

ĐĂNG NHẬP