•  

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng các thiết bị bức xạ trong công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2023, Sở Khoa học và (Công nghệ Sở KH và CN) tổ chức kiểm tra tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh trong việc chấp hành các quy định của pháp...

  •  

  •  

ĐĂNG NHẬP