RSS
Thông báo - Mời họp

07:31 29/09/2022

Thực hiện Văn bản số 5300/UBND-VX2 ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện yêu cầu xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệnước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 2485/BKHCN-ƯDCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (có Văn bản kèm theo). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị đề xuất nhu cầu cần tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài (có Biễu mẫu Phiếu đề xuất kèm theo).

16:25 11/08/2022

Thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và các Quyết định của UBND tỉnh: số 1721/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; số 1488/QĐUBND ngày 22/7/2022 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đối với 04 nhiệm vụ KH&CN về phát triển tài sản trí tuệ cấp tỉnh năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

10:58 28/02/2022

Thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Văn bản số 686/UBND-NL5 ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh và 257/SNN-PTNT ngày 17/02/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND

11:05 25/05/2021

Nhằm tạo diễn đàn học thuật để các nhà khoa học và các nhà quản lý thảo luận các vấn đề về xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học cấp Tỉnh năm 2021 với chủ đề “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

16:15 29/01/2021

Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018.

08:39 06/11/2020

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, với các thông tin sau:

14:41 05/11/2020

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, với các thông tin sau:

10:37 16/06/2020

Thực hiên Văn bản số 3615/UBND-KT1 ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề cử doanh nghiệp tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điền hình sáng tạo năm 2020” theo Thông báo số 174 TB/ĐHST ngày 27/5/2020 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (có các Văn bản liên quan kèm theo);

17:27 14/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, với nội dung cụ thể như sau:

ĐĂNG NHẬP