RSS
Thông báo - Mời họp

08:39 06/11/2020

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, với các thông tin sau:

14:41 05/11/2020

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, với các thông tin sau:

10:37 16/06/2020

Thực hiên Văn bản số 3615/UBND-KT1 ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề cử doanh nghiệp tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điền hình sáng tạo năm 2020” theo Thông báo số 174 TB/ĐHST ngày 27/5/2020 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (có các Văn bản liên quan kèm theo);

17:27 14/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, với nội dung cụ thể như sau:

17:33 03/03/2020

Căn cứ công văn số 62/HVKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 (tài liệu gửi kèm Văn bản này qua hệ thống gửi gửi nhận văn bản điện tử), Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có kế hoạch phối hợp với Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng trên tại Hà Tĩnh.

16:50 29/05/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ chính sách của Đề án trong năm 2019, với nội dung cụ thể như sau:

17:03 05/03/2019

Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 (có Văn bản gửi kèm). Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị đăng ký danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án.

09:33 12/11/2018

Ngày 24/10/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Văn bản số 2236/VHL-ƯDTKCN về việc mời tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 (sau đây gọi là Giải thưởng), đây là giải thưởng nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ, tham gia tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước.

16:25 06/04/2018

Ngày 27/02/2018, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 62/UDCN-QLCN của Cục Ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định nhu cầu hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác Hoa Kỳ (có Văn bản kèm theo), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với đối tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ cao, công nghệ phòng ngừa thảm họa...

ĐĂNG NHẬP