RSS
Thông báo - Mời họp

14:38 24/07/2017

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN năm 2017. Trên cơ sở các đề xuất đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp.

15:18 05/08/2015

Nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (05/6/1959 - 05/6/2014) và ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất với UBND tỉnh và Bộ Khoa học&Công nghệ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" cho những cá nhân đã có công lao cống hiến hiện đã và đang công tác trong lĩnh vực khoa học&công nghệ và những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển KH&CN .

ĐĂNG NHẬP