Tổ chức, bộ máy
10:38 09/12/2015

Địa chỉ: Đường La Sơn Phu Tử - Phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh

Tel: 0393.856703;   Fax 0393.854969

Q. Giám đốc:  Dương Thị Ngân - Tel: 0393.856107; 0912574966

* Các phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp - Tel: 0393.856703

+ Phòng Kỹ thuật - Thị trường: Tel: 0393. 856703

    ĐĂNG NHẬP