Tổ chức, bộ máy của Sở KH&CN Hà Tĩnh:
08:54 04/01/2016

VĂN PHÒNG, THANH TRA VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

+ Văn phòng:
- Điện thoại: (84.2393)856638; Fax (84.2393)855874
- Chánh Văn phòng: Ông Phan Công Cử; Điện thoại: 0912266258
+ Phòng Quản lý Khoa học
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Duy Hưng; Điện thoại: 0916599948
-  Phó trưởng phòng: Ông Lê Ngọc Nhân; Điện thoại: 0915167578
+ Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
- Trưởng phòng: Ông Trần Mạnh Hùng; Điện thoại: 0915011268
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Bảy; Điện thoại: 0912178787
+ Phòng Thông tin, thống kê KHCN và Đổi mới sáng tạo
- Trưởng phòng: Ông Lê Đình Doãn; Điện thoại:  0913368465
- Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Thanh Loan; Điện thoại:  0913294182
+ Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Xuân Kiên; Điện thoại: 0913357477

Các đơn vị trực thuộc

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Điện thoại VP: (84.2393) 855548
- Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục: Ông Biện Văn Sinh; Điện thoại: (84.2393) 853394 & 0912221293

+ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
- Điện thoại VP: (84.2393) 856703
- Giám đốc: Bà Dương Thị Ngân: Điện thoại: 0912574966
- Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thúy Anh: Điện thoại: 0976985670
+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh
- Điện thoại VP: (84.2393)853940; fax: (84.2393)691083
- Giám đốc: Ông Lương Đình Thành; Điện thoại: (84.2393) 608459 & 0913544509
- Phó Giám đốc:  Ông Trương Khánh Tùng; Điện thoại: (84.2393) 609432 & 0905620775

+ Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

- Địa chỉ: Khối phố 3 - Thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 02393.654688;   Fax 02393.654688

- Giám đốc: Ông Trần Đức Hậu; Điện thoại: 0913568138

- Phó Giám đốc: Ông Trần Hậu Khanh; Điện thoại: 0913705384

ĐĂNG NHẬP