Tổ chức, bộ máy của Sở KH&CN Hà Tĩnh:
08:54 04/01/2016
* Ban Giám đốc Sở:
+ Giám đốc : ThS. Đỗ Khoa Văn
Điện thoại: (84.2393) 858612, DĐ 0913.556954
+ Phó Giám đốc : ThS. Phan Trọng Bình
Điện thoại:(84.2393) 858611 & 0912136132
+ Phó Giám đốc : ThS. Nguyễn Huy Trọng
Điện thoại: (84.2393) 891976 & 0913.045713
+ Phó Giám đốc : ThS. Bùi Quang Hoàn
Điện thoại: 0913029485
* Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:
+ Văn phòng Sở:
Điện thoại: (84.2393)856638; Fax (84.2393)855874
Chánh Văn phòng:
Phó chánh Văn phòng phụ trách: ThS: Lê Thị Thanh Loan - 0913294182
+ Phòng Quản lý Khoa học
Điện thoại: (84.2393) 858211
Trưởng phòng: ThS. Lê Đình Doãn -  0913368465
Phó trưởng phòng: ThS. Lê Ngọc Nhân - 0915167578
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính
Điện thoại: (84.2393) 850346
Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Duy Hưng - 0916599948
+ Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
Điện thoại: (84.2393) 858865
Q.Trưởng phòng: ThS. Trần Mạnh Hùng - 0915011268
Phó T.phòng:
+ Phòng Thông tin - Thống kê KH&CN
Điện thoại: (84.2393) 858316
Trưởng phòng: KS Phan Công Cử - 0912266258
+ Thanh tra Sở

Điện thoại: (84.2393) 855538
Chánh thanh tra: ThS. Nguyễn Xuân Kiên - 0913357477

Phó chánh thanh tra:

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Điện thoại VP: (84.2393) 855548
Chi cục trưởng: ThS. Bùi Phong An - (84.2393) 693478 & 0982574576
Phó Chi cục trưởng: ThS. Biện Văn Sinh - (84.2393) 853394 & 0912221293
* Các đơn vị sự nghiệp:
+ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
Điện thoại VP: (84.2393) 856703
Giám đốc: ThS. Dương Thị Ngân - 0912574966
Phó Giám đốc: ThS. Trần Thị Thúy Anh - 0976985670
+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh
Điện thoại VP: (84.2393)853940; fax: (84.2393)691083
Giám đốc: ThS. Lương Đình Thành - (84.2393) 608459 & 0913544509
Phó Giám đốc:  Trương Khánh Tùng - (84.2393) 609432 & 0905620775

+ Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

Địa chỉ: Khối phố 3 - Thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.654688;   Fax 02393.654688

Giám đốc: Cử nhân Trần Đức Hậu - 0913568138

Phó Giám đốc: ThS. Trần Hậu Khanh - 0913705384

ĐĂNG NHẬP