Tổ chức, bộ máy
14:26 09/12/2015

Địa chỉ: 39 đường Vũ Quang - TP Hà Tĩnh:

Giám đốc: ThS. Lương Đình Thành - (84.393) 608459 & 0913.544.509

Phó Giám đốc: KS. Trương Khánh Tùng - (84.393) 609432 & 0905620775

* Các phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp - Tel: 0393.853940 - fax: 0393.691083

+ Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn:  Tel: 0393.608036

+ Phòng Cơ -  Lý - Hóa - Tel: 0393.857165

+ Tổ dịch vụ khoa học kỹ thuật - Tel: 0393.850967

ĐĂNG NHẬP