Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
09:15 04/01/2016

*  Vị trí, chức năng:
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên; trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
*  Nhiệm vụ:
a) Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hoạt động quản lý nhà  nước chuyên ngành theo đặt hàng, giao nhiệm vụ:
- Duy trì Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào phục vụ nhân nhanh giống cây con, phát triển công nghệ y sinh học, công nghệ cao.

- Bảo tồn, chuyển giao ứng dụng nguồn gen quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

- Phân tích, chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh cây, con phục vụ cho công tác quản lý hạn chế dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi.

- Tư vấn miễn phí các kiến thức về khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tìm kiếm thông tin, cung cấp dữ liệu cho công tác thông tin khoa học công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, giám định, phản biện về khoa học và công nghệ khi được yêu cầu và theo quy định hiện hành.

- Khảo sát, tìm kiếm các công nghệ mới trong và ngoài nước phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh để du nhập về ứng dụng trên địa bàn; lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới và các giống cây, con mới.

b) Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài dự án:

- Phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao để sản xuất các cây giống chất lượng cao, sạch bệnh và rau an toàn cung cấp cho thị trường.

- Ứng dụng công nghệ enzym, công nghệ vi sinh để sản xuất chế phẩm vi sinh vật hữu ích, chế phẩm vi sinh vật gốc, phân bón vi sinh, phân bón qua lá, thuốc trừ sâu sinh học phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu thu thập, chọn lọc các thành tựu khoa học công nghệ, các kỹ thuật tiến bộ làm cơ sở cho Trung tâm đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ để tham gia đấu thầu tuyển chọn các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm.

c) Hoạt động dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ:

- Thực hiện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao: các kết quả nghiên cứu tiến bộ khoa học; các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao để nâng cao trình độ sản xuất và chất lượng sản phẩm cho các tổ chức và cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh; các loại công nghệ chế biến bảo quản nông sản thực phẩm; xử lý môi trường, chế biến các phế liệu, phế thải vào sản xuất và đời sống ....

- Tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lựa chọn và áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao trình độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Đăng ký hoạt động về dịch vụ tư vấn sở hữu công nghiệp: Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa và các hình thức bảo hộ về sở hữu công nghiệp khác.

- Đăng ký hoạt động về dịch vụ tư vấn cho các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký đạt tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới.

d) Hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ:

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, chế phẩm sinh học xử lý chất thải hữu cơ làm phân bón, chế phẩm chế biến sau thu hoạch....

- Kinh doanh các sản phẩm, thiết bị, vật tư phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.

- Liên kết, hợp tác mở các văn phòng đại diện cho các hãng sản xuất lớn trong và ngoài nước có các sản phẩm phục vụ lĩnh vực nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và một số lĩnh vực khác.

- Tổ chức sản xuất, thu gom, sấy, tuyển và bảo quản một số giống chủ lực của địa phương: lúa, lạc, ngô... giúp chủ động nguồn giống phục vụ sản xuất.

- Được hoạt động đầy đủ các lĩnh vực trong dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ.

đ) Tổ chức hội thảo, tổ chức các hoạt động trình diễn, hội nghị khoa học, trưng bày giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ đã đ­ược kết luận phục vụ sản xuất và đời sống. Đào tạo, tập huấn, chuyển giao các công nghệ mới, công nghệ cao. Tổ chức các cuộc thăm quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

e) Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển công nghệ; lựa chọn, đề xuất doanh nghiệp tham gia các chương trình, đề án quốc gia về khoa học và công nghệ, các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, xây dựng và phát triển thương hiệu theo định hướng tại địa phương.

g) Thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân. Xây dựng và triển khai đề án tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện tại địa phương.
h) Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và môi trường  phù hợp với quy định của pháp luật.

i) Hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

k) Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
l) Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.
* Quyền hạn:
a) Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
b) Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.
c) Được hợp tác, liên doanh, liên kết và sản xuất kinh doanh, nhận viện trợ trong lĩnh vực khoa học công nghệ và các lĩnh vực về kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.
d) Được mở tài khoản cho sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng theo quy định.
đ) Được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị định này.
(Theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

    ĐĂNG NHẬP