Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
09:15 04/01/2016

Vị trí và chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, khoa học và công nghệ phục vụ quản lý Nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ và Quyền hạn

  1. Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước​ theo đặt hàng:

- Tham mưu cho Giám đốc sở xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất sau khi được các cấp có thẩm quyền ban hành.

- Giám định đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền sản xuất và chất lượng các công trình.

- Giữ duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường cao nhất của tỉnh. Nghiên cứu khoa học và công nghệ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và phương tiện đo.

- Định kỳ hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia theo quy định

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo lường, chuẩn đo lường; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Kiểm định các thiết bị X - quang, đo đạc, đánh giá an toàn bức xạ.

- Phân tích, thử nghiệm, đánh giá, thẩm định kỹ thuật về chất lượng hàng hóa, môi trường, thiết bị, vật liệu, cấu kiện, dự án và công trình theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn địa phương, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đánh giá chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công trình phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Thực hiện áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất.

2. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật

- Kinh doanh, lắp đặt, sữa chữa, bảo trì, bão dưỡng các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ, dây chuyền công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động kỹ thuật.

- Kinh doanh, dịch vụ, lắp đặt, kiểm tra, đánh giá, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, trạm biến áp, đường dây điện dưới 35kV, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện đo điện trở tiếp đất cho hệ thống chống sét và hệ thống điện.

- Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý về chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng  nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, an toan lao động, khoa học và Công nghệ

- Tư vấn, kiểm tra, đánh giá lựa chọn dây chuyền, thiết bị công nghệ phục vụ các mục tiêu yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tư vấn và đánh giá tác động về thực trạng môi trường, an toàn bức xạ

- Kiểm định, khảo sát địa chất các công trình xây dụng.

- Liên kết với các Công ty sản xuất, kinh doanh hợp tác về đo lường, thử nghiệm, giới thiệu và bán sản phẩm đạt chất lượng.

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở KH&CN.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

6. Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

(Theo Quyết định số: 959/QĐ-SKHCN, ngày  31  tháng  7  năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

ĐĂNG NHẬP