Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ
09:14 04/01/2016

*  Vị trí, chức năng:

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ về khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống;

2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án khoa học công nghệ;

3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới, các chế phẩm sinh học, phân bón và các giống cây trồng, vật nuôi;

4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khác;

5. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, môi trường. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

6. Tư vấn, đào tạo, dạy nghề và tập huấn kỹ thuật. Hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

7. Quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản của Trung tâm  theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

10. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng KH &CN, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, được đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH &CN.

11. Được tự chủ về tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, được chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động phù hợp với công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

12. Được Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động KH&CN và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

13. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

(Theo Quyết định số 958/ QĐ-SKHCN ngày 31/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN)

ĐĂNG NHẬP