RSS
TT Kỹ thuật tiêu chuẩn ĐL CL

07:12 01/03/2016

Trung tâm Kỹ thuật – Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh, vị trí chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số:2955/QĐ-UBND,ngày 23 tháng 09 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

14:30 09/12/2015

16:00 10/08/2015

Sau hơn 1 năm thực hiện theo mô hình mới, đến nay, hoạt động tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng có những chuyển biến đáng mừng. Đây được coi là thành công lớn trong việc giảm dần vai trò “bà đỡ” của Nhà nước, đồng thời, trao quyền tự chủ cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

ĐĂNG NHẬP