RSS
Đào tạo - Tuyển dụng

16:15 04/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1764/KH-SKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

16:55 03/11/2022

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2022 làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau:

18:05 25/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-SKHCN ngày 24/6/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

ĐĂNG NHẬP