RSS
Văn bản điều hành

16:28 22/05/2023

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

20:47 05/05/2023

Hướng dẫn Một số nội dung về xét công nhận sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

17:19 11/04/2023

Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em

10:50 08/04/2023

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

10:50 08/04/2023

V/v tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

10:47 08/04/2023

V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, một phần, sử dụng dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

10:47 08/04/2023

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo

14:55 22/02/2023

Phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

16:38 10/02/2023

Tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

17:06 02/02/2023

Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh tại đơn vị năm 2023

14:10 16/01/2023

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

18:26 25/11/2022

Quy định Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

18:26 25/11/2022

Quy định Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

15:56 14/11/2022

Thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2022 số 520/KH-UBND ngày 4/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022, như sau:

15:07 10/10/2022

Căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh số 520/KH-UBND ngày24/12/2021; Kế hoạch 310/KH-UBND ngày 09/8/2022 về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

15:58 11/08/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4372/UBND-VX2 ngày 09/8/2022 về việc Ủy quyền và giao góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất sửa đổi Quyết định 19/2014/QĐ-TTg theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1928/BKHCN-TĐC ngày 02/8/2022. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với các nội dung sau:

10:51 20/07/2022

Thực hiện Văn bản số 3814/UBND-VX2 ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện các quy định về thông tin, thống kê KH&CN theo Văn bản 1722/BKHCN-TTKHCN ngày 13/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

16:03 25/03/2022

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 số 502/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 4/01/2022 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 như sau:

16:19 11/03/2022

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dự thảo Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

ĐĂNG NHẬP