RSS
Văn bản điều hành

17:08 31/01/2023

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023

15:56 14/11/2022

Thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2022 số 520/KH-UBND ngày 4/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022, như sau:

15:07 10/10/2022

Căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh số 520/KH-UBND ngày24/12/2021; Kế hoạch 310/KH-UBND ngày 09/8/2022 về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

15:58 11/08/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4372/UBND-VX2 ngày 09/8/2022 về việc Ủy quyền và giao góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất sửa đổi Quyết định 19/2014/QĐ-TTg theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1928/BKHCN-TĐC ngày 02/8/2022. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với các nội dung sau:

10:51 20/07/2022

Thực hiện Văn bản số 3814/UBND-VX2 ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện các quy định về thông tin, thống kê KH&CN theo Văn bản 1722/BKHCN-TTKHCN ngày 13/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

16:03 25/03/2022

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 số 502/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 4/01/2022 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 như sau:

16:19 11/03/2022

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dự thảo Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

ĐĂNG NHẬP